Vision, mission, formål og værdier

Red Barnet Ungdoms arbejde for et mere børnevenligt Danmark, er baseret på en stærk vision og værdier, der tager udgangspunkt i barnets bedste.

Red Barnet Ungdoms vision er et børnevenligt Danmark, hvor alle danske børn og unge har tiltro til sig selv, andre og fremtiden.

Red Barnet Ungdoms mission er at styrke børn og unges livsglæde og trivsel gennem positive forandringer i det enkelte barns liv og at sikre børn og unges stemme i samfundet.

Red Barnet Ungdoms formål er:

  • At styrke alle børn og unges tiltro til sig selv via fællesskaber og relationer mellem børn, unge, frivillige og andre.
  • At alle børn og unge bliver hørt og har indflydelse på de beslutninger, der vedrører dem.
  • At alle børn og unges rettigheder i henhold til Børnekonventionen anerkendes og respekteres.

Vi arbejder altså med afsæt i FN’s Børnekonvention med at fremme de rettigheder i konventionen, som vi – som unge i Danmark – kan bidrage til at fremme ved en frivillig indsats.

Artikel 12 i Børnekonventionen

En af de artikler i børnekonventionen, som vi vægter særligt meget, er artikel 12, der handler om børns ret til at blive hørt og inddraget i beslutninger, der vedrører dem, på en måde, som er passende for barnets alder og modenhed.

Vi brænder for børns rettigheder og et børnevenligt Danmark. Vores arbejde med børn er udført af unge frivillige med understøttelse af et professionelt sekretariat.

Red Barnet Ungdom arbejder desuden med udgangspunkt i FN’s Verdensmål.

Red Barnet Ungdoms værdier:

Anerkendelse:
I Red Barnet Ungdom ønsker vi, at alle børn og frivillige skal mødes med en anerkendende tilgang. Som frivillig i Red Barnet Ungdom er vi alle med til at skabe en kultur for anerkendelse, der sikrer, at alle børn, medfrivillige og ansatte vil opleve at være værdsat i organisationen for den, de er og for det, de gør. Vi ønsker en kultur, hvor vi møder hinanden anerkendende i tanke og handling. Det indebærer, at vi i vores arbejde tror på og handler ud fra, at andre omkring os handler ud fra den bedste intention og erfaring.

Inddragelse:
I Red Barnet Ungdom ønsker vi, at alle børn inddrages i beslutninger, der vedrører dem. Som frivillig i Red Barnet Ungdom er man derfor også med til at sikre, at børnene i vores projekter bliver hørt og inddraget i beslutninger, hvor de får en relevant stemme. Tilsvarende har frivillige i Red Barnet Ungdom også ret til at blive inddraget i beslutninger, der vedrører deres arbejde. De har pligt til at inddrage andre frivillige, når vi tager beslutninger, der vedrører dem og deres arbejde. Det er derfor vigtigt, at frivillige i Red Barnet Ungdom engagerer sig og bruger deres demokratiske medlemsrettigheder til at forbedre og ændre organisationen, hvis der er noget, de mener, vi sammen kan gøre bedre.

Engagement:
I Red Barnet Ungdom er vi overbevist om, at handlinger flytter holdninger, og at vi kan gøre en positiv forskel for børn og unge gennem vores engagement. De frivillige i Red Barnet Ungdoms engagement gør en uundværlig forskel både i samværet med børn, og når de bruger deres viden om børnene og projekterne til at påvirke organisationens beslutninger. Deres idéer er afgørende for, at Red Barnet Ungdom kan være med til at sikre en børnevenlig verden, hvor børn og unges rettigheder bliver taget alvorligt.

Ansvarlighed:
Det er afgørende for Red Barnet Ungdoms arbejde, at vi er en pålidelig organisation over for børn og samarbejdspartnere. Det er Red Barnet Ungdoms og vores frivilliges ansvar at udbrede kendskabet til børn og unges rettigheder. Det er nødvendigt, at både frivillige og Red Barnet Ungdom tager et stort ansvar for børnene, for projekterne og for Red Barnet Ungdom som organisation. For at sikre, at alle  frivillige lever op til deres ansvar, har Red Barnet Ungdom nogle regler, retningslinjer og politikker, som alle frivillige skal følge. I henhold til vores regler kan frivillige desuden udelukkes fra en aktivitet, hvis de opfører sig uansvarligt.


Læs også: